• 06-18102251
 • info@sengacoaching.nl
 • Tekstgrootte:
Bospad

Algemene Voorwaarden Senga Coaching

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Senga Coaching (vertegenwoordigd door Agnes Goudsmits als eigenaresse van Senga Coaching), gevestigd te Tiel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30237467, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer bij de overeenkomst;
 3. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer;
 4. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Senga Coaching;
 5. Diensten: alle door Senga Coaching aangeboden diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 6. Kind: de minderjarige ten behoeve van wie opdrachtgever de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 7. Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Senga Coaching, op iedere overeenkomst tussen partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Tijdens een eerste contact zal Senga Coaching wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, de gehanteerde tarieven en privacyverklaring van Senga Coaching.
 2. Opdrachtgever zal Senga Coaching voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind, dan zal opdrachtgever aan Senga Coaching mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 4. Overeenkomst / Bevestiging m.b.t. dienstverlening

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 2. In afwijking van lid 1 kan een overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan opdrachtgever zijn bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard. In geval van inschrijving voor een workshop of training stuurt Senga Coaching na ontvangst van inschrijving een bevestiging van deelname aan workshop of training.
 3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind en de opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de (wens tot) begeleiding van het kind en is verplicht om er zorg voor te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming hiervoor verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is opdrachtgever verplicht om Senga Coaching hier meteen van op de hoogte te stellen. In dat geval zal er geen begeleiding (meer) aan het kind door Senga Coaching plaatsvinden.
 6. Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever zal Senga Coaching volledig vrijwaren indien Senga Coaching ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5. Regels rond afspraken coaching

 1. Afspraken beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Indien relevant zal opdrachtgever zorgen dat het kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en op de afgesproken tijd wordt opgehaald of wel zelfstandig vertrekt. Hierbij dient opdrachtgever tijdens de afspraak telefonisch bereikbaar te zijn voor Senga Coaching.
 2. Annulering van een afspraak zal door partijen zo spoedig mogelijk aan elkaar worden doorgegeven.
 3. Wanneer een afspraak door opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, zonder aanwijsbare reden waarom deze niet eerder is afgezegd, kan Senga Coaching beslissen om het geldend uurtarief voor de afspraak volledig of gedeeltelijk in rekening te brengen aan opdrachtgever.
 4. Senga Coaching maakt uitsluitend gebruik van annulering en verzetten van een afspraak wanneer deze door overmacht geen doorgang kan vinden. Opdrachtgever wordt hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6. Regels rond afspraken training en workshops

 1. De training of workshop begint het afgesproken tijdstip en eindigt rond het tijdstip dat in bevestiging is gecommuniceerd.
 2. Senga Coaching heeft het recht om de training of workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of een situatie van overmacht. Senga Coaching zal de deelnemer hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Betalingen die al voldaan zijn worden terugbetaald of deelname wordt verzet naar een ander moment; dit gebeurt in goed overleg.
 3. Inschrijving kan tot twee weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Tot 7 dagen voor aanvang vindt 50% restitutie plaats. Daarna vervalt de mogelijkheid tot restitutie. Het is wel mogelijk om dan iemand anders voor de besproken plaats te laten deelnemen aan de training of workshop.

Artikel 7. Tarieven

 1. De geldende tarieven staan vermeld op www.sengacoaching.nl.
 2. Dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zal op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Senga Coaching is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen zullen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding worden aangekondigd.

Artikel 8. Factuur en betaling

 1. Senga Coaching stuurt een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen de termijn die op de factuur vermeld staat.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is Senga Coaching gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Senga Coaching gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Senga Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken wordt in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van een kind, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 3. Senga Coaching zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Senga Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Senga Coaching heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. Senga Coaching heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 3. Senga Coaching is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Senga Coaching toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst indien Senga Coaching ter zake in verzuim is.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 11. Klachten en geschillen

 1. Senga Coaching stelt alles in het werk om zo zorgvuldig en professioneel mogelijk invulling te geven aan de dienstverlening. Hierbij hecht Senga Coaching veel waarde aan een open en respectvolle communicatie tussen betrokken partijen, omdat dit ruimte biedt tot helderheid, wederzijds begrip en verbinding.
 2. Senga Coaching werkt in het vertrouwen dat bij een klacht of geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beide partijen zich in alle redelijkheid zullen inzetten om onderling tot een oplossing te komen.
 3. Senga Coaching heeft een klachtenregeling vastgesteld overeenkomstig de Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Artikel 12. Slotbepaling

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

Jeugdcoaching

Een luisterend oor voor kinderen en jongeren die hun verhaal en vraag aan me kwijt willen. Een oog voor wat er speelt. Handreikingen om zelf weer verder te kunnen in een situatie.

Jeugdcoaching

Volwassenencoaching

In onze gesprekken kun je delen wat  jou bezighoudt. Vanuit diverse invalshoeken kijk ik met je mee en nodig je uit daarin mee te kijken. Zo kan een nieuwe visie ontstaan die verrassende inzichten oplevert.

Volwassenencoaching

Workshops en Training

Voor professionals die coachend met kinderen en/of volwassenen werken. Voor ieder die van reflectief schrijven houdt: Mijmerschrijven met mijn boek 'LevensLicht'. Kijk voor het aanbod onder Workshops.

Workshops en Training