• 06-18102251
  • info@sengacoaching.nl
  • Tekstgrootte:

Workshops

Privacyverklaring Senga Coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Agnes Goudsmits, eigenaresse van Senga Coaching, gevestigd te Tiel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30237467.

In het kort komt deze verklaring erop neer dat de persoonsgegevens die ik ontvang veilig en beschermd zijn bij mij.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Persoonlijke contactgegevens worden enkel gebruikt om in contact te komen en te blijven over een onderlinge samenwerking in het kader van de diensten die via Senga Coaching door mij geleverd worden. Deze contactgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ik ontvang of vraag alleen contactgegevens bij een intentie of toezegging tot samenwerken. Wordt er na een oriëntatie alsnog van een samenwerking af gezien, dan verdwijnen deze gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Wanneer de afspraak tot samenwerken eenmaal bevestigd en in gang gezet is, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Het gaat dan om gegevens die relevant zijn in onze samenwerking. Deze gegevens worden uiteraard niet met anderen gedeeld. Mocht het om enige reden van belang zijn dit wel te doen, gebeurt dit uitsluitend met en na toestemming.

Beveiliging
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat gegevens veilig zijn bij mij. De website www.sengacoaching.nl is één van de manieren om Senga Coaching zichtbaar te laten zijn. Deze website is ondergebracht bij een betrouwbare hostingprovider waarmee een verwerkers-overeenkomst is afgesloten.

Persoonsgegevens die op papier vastgelegd worden bewaard in een deugdelijk afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben. Ik deel niets van persoonlijke gegevens met anderen zonder toestemming van betrokkene, tenzij hier een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Uiteraard zijn er wettelijke en fiscale verplichtingen waaraan ik me moet houden. Zo is een verplichting van de Belastingdienst om factuurgegevens 7 jaar te bewaren.
Andere verzamelde gegevens bewaar ik niet langer dan relevant en noodzakelijk is voor de overeengekomen samenwerking, waarna ze verwijderd/vernietigd worden.

Rechten betrokkene

Vanuit mijn professionele en persoonlijke ethiek en integriteit respecteer ik de privacyrechten van ieder. Zo ook het recht om persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Wanneer de wens bestaat hier gebruik van te maken ontvang ik hier graag bericht van, zodat aan deze wens gehoor en uitvoering gegeven kan worden. Een klacht kan ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ik werk in het volle vertrouwen dat een dergelijke stap niet gezet hoeft te worden.

Jeugdcoaching

Een luisterend oor voor kinderen en jongeren die hun verhaal en vraag aan me kwijt willen. Een oog voor wat er speelt. Handreikingen om zelf weer verder te kunnen in een situatie.

Jeugdcoaching

Volwassenencoaching

In onze gesprekken kun je delen wat  jou bezighoudt. Vanuit diverse invalshoeken kijk ik met je mee en nodig je uit daarin mee te kijken. Zo kan een nieuwe visie ontstaan die verrassende inzichten oplevert.

Volwassenencoaching

Workshops en Training

Voor professionals die coachend met kinderen en/of volwassenen werken. Voor ieder die van reflectief schrijven houdt: Mijmerschrijven met mijn boek 'LevensLicht'. Kijk voor het aanbod onder Workshops.

Workshops en Training